Pages Navigation Menu

mensen laten bewegen

Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Gebiedsgericht Werken

Binnen de deelgemeenten van Rotterdam werd besloten dat ‘gebiedsgericht werken’ de nieuwe norm zou worden. Hieronder wordt verstaan dat er voor een bepaald gebied binnen de deelgemeente gewerkt wordt aan de hand van een Integraal Wijk Actie Plan (I-WAP). In deze plannen wordt aangegeven welke strategische doelstellingen in een periode van een jaar centraal zullen staan en op welke wijze deze doelen zullen worden gerealiseerd. Van belang hierbij is dat de deelgemeentelijke organisatie vooral de regierol zal vervullen en dat er intensieve en proactieve samenwerking met de belanghebbenden zal worden gezocht. Zowel bij het tot stand komen van de plannen als bij de uitwerking daarvan.
Deze paradigmashift bleek van groot belang voor de organisatie. Enerzijds een stapje terug op het gebied van uitvoering, anderszins in toenemende mate de rol van de ‘spin in het web’ waar alle lijnen samenkomen.
Het traject bestond uit vijf dagen. De organisatie leden werden ingedeeld in drie groepen. De eerste twee groepen bestonden uit de nieuw samengestelde gebiedsteams die integraal verantwoordelijk zijn voor een gebied in de deelgemeente, de derde groep bestond uit de ondersteuners. Mensen die vanuit hun specifieke rol en positie binnen de organisatie diensten leveren aan de gebiedsteams. De MT leden Werden verdeeld over de drie groepen, zodat hun rol en bijdrage aan het traject in alle drie de groepen gegarandeerd was.


Dag 1 Gebiedgericht werken en de interne organisatie.
Tijdens deze dag hebben de drie groepen vooral verkennend gewerkt aan het thema ‘gebiedsgericht werken’. Wat houdt het in en welke consequenties heeft dit voor het organiseren van het eigen werk? Belangrijke inzichten kwamen voort uit de samenwerkingsoefening aan het eind van de dag, waarbij met stukjes informatie, gezamenlijk aan één eindproduct moest worden gewerkt.

Dag 2 Projectmatig werken en strategisch onderhandelen
In het algemeen kan over dag 2 gezegd worden dat de planning van deze dag niet helemaal gelukkig was. De dag viel in de week dat de organisatie ‘om’ ging en de gebiedsteams effectief van start gingen. Hierdoor ontstond met name op de dinsdag en de donderdag een gevoel van overbelasting bij de deelnemers, waardoor er ook vrij veel weerstand boven tafel kwam. Het werken met de krachtenveldanalyse heeft positieve resultaten opgeleverd.
 
Dag 3 Out of the Box denken en andere aanvallen van creativiteit.
Dag 3 is goed ontvangen, voornamelijk het werken en oefenen met de I-WAP naar aanleiding van de principes van het creatieve proces (divergeren en convergeren) heeft effect gehad. De focus in de ochtend op het werken in en ontwikkelen van teams heeft tot de nodige inzichten geleid. Als resultaat wordt genoemd dat de I-WAP’s 2009 er goed uitzagen en geruisloos tot stand zijn gekomen.

Dag 4 Integrale werkconferentie
Tijdens deze dag zijn ook externen (diensten en belangenorganisaties) uitgenodigd. Algemeen beeld is dat de externen het als positief hebben ervaren om over gebiedsgericht werken samen met de gemeente na te denken. Leermoment is dat de externen wat moeite hadden met hun rol. De regiefunctie lag bij de trainers, dit had in principe bij de deelgemeente zelf moeten liggen op deze dag. Dit was mede een goed leermoment geweest om te zien hoe de deelgemeente de regiefunctie in het vervolg zou kunnen oppakken. Het inzetten van de ‘Ja, Maar....’ show na de lunch werd door velen als verrassend en inzichtgevend ervaren.

Dag 5 Wijkactieplannen en de toekomst: sturen op verbinding
Op dag 5 hebben alle onderdelen nog een keer  de revue gepasseerd en is tevens ook de regiefunctie naar voren gekomen en is vanuit de testen die gemaakt zijn, een algemeen beeld gecreëerd waar een ieder in zijn kracht zit.  Daarnaast is er gekeken naar de visie. Belangrijk is dat gebiedsgericht werken zorgt voor een visie naar buiten toe. Een belangrijke aanvulling voor wat betreft het formuleren van doelen  is dat de I-WAP niet een doel op zich moet worden, maar dat dit een instrument moet blijven om je doel te bereiken en de gebiedsvisie te realiseren.